Przepisy prawne dotyczące zwalczania bakterii Legionella

Podstawowym krajowym aktem prawnym, w którym mówi się o zagrożeniu bakteriami z grupy Legionella jest Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z treścią ustawy, legioneloza jest chorobą zakaźną, wywoływaną przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ustawa ta również nakłada na odpowiednie osoby obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania chorobom zakaźnym (a więc również legionelozie).

Drugim aktem prawnym, z którego wynika obowiązek ograniczania zagrożenia bakteriami z grupy Legionella w czasie użytkowania budynków, jest Rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy. Jako czynnik szkodliwy wymienione zostały bakterie Legionella sp. oraz Legionella Pneumophila, które wywołują legionelozę, co zobowiązuje pracodawców do ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Kolejnym przepisem prawnym, który bezpośrednio określa obowiązki zarządców i właścicieli budynków dotyczące zwalczania bakterii Legionella jest Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W rozporządzeniu tym określono kryteria oceny skażenia wody (liczbę pałeczek Legionella na 100 ml wody) oraz podano częstotliwość pobierania próbek do kontroli skażenia oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania mikrobiologicznego.

Obowiązek badania skażenia i podejmowania działań w celu ograniczenia zagrożenia określony tym rozporządzeniem dotyczy instalacji ciepłej wody wodociągowej i tylko w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej.

Obowiązek ochrony zdrowia ludzi przed bakteriami Legionella namnażającymi się w instalacjach wodnych w budynkach wynika jednak również z przepisów prawa budowlanego. Prawo budowlane nakazuje, aby obiekty budowlane tak projektować, wykonywać i użytkować, aby spełnione były wymagania podstawowe, w tym wymaganie dotyczące ochrony zdrowia ludzi. Od 2002 roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, w którym znajdują się zapisy, zamieszczone w celu zapewnienia, że w instalacjach ciepłej i zimnej wody nie powstaną warunki sprzyjające namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella.