Porównanie metod dezynfekcji wody

Dawne metody dezynfekcji z zastosowaniem m.in. chloru działały względnie skutecznie tylko w bardzo dużych stężeniach (w szczególności przy walce z Legionellą). Dezynfekcja szarżowa (szokowa, uderzeniowa) o stężeniach nawet do 25mg/l nie zawsze dawała pożądane efekty, ze względu na słabą zdolność niszczenia biofilmów, w których bakterie się namnażają. Do tego liczne problemy eksploatacyjne i techniczne, w połączeniu z niedającymi się zaakceptować właściwościami organoleptycznymi („chlorowy” zapach i smak) wody wymagały znalezienia innej, skuteczniejszej metody.

Rozwiązanie przyniósł dwutlenek chloru, który nie dość, że jest substancją pozbawioną negatywnych właściwości chloru, to doskonale radzi sobie z niszczeniem wspomnianych biofilmów. Dzięki specjalnym generatorom, dwutlenek chloru może być bezpiecznie dozowany i wytwarzany na miejscu z dwóch relatywnie tanich i dostępnych składników – chlorynu sodu i kwasu solnego. Generatory dwutlenku chloru nie wymagają zatem wymiany i serwisowania ulegających zużyciu kosztownych elektrod, tak jak w przypadku urządzeń dezynfekujących metodą elektrolizy z jonami miedzi i srebra.

Skuteczność dezynfekcji dwutlenkiem chloru potwierdza nie tylko liczne grono naszych zadowolonych klientów, ale także powszechna akceptacja tej metody przez różne ośrodki badawcze i analityczne. Czysty roztwór dwutlenku chloru (zgodnie z normą DIN EU 12671:2000-11) został wpisany w Niemczech na listę niezawodnych i skutecznych preparatów do dezynfekcji wody (Dziennik Urzędowy DVGW W 291:2000-03 – Oczyszczanie i dezynfekcja urządzeń do rozprowadzania wody). Jonizacja wody przy użyciu jonów Cu i Ag w wybranych krajach (m.in. Brukseli, Belgii) nie jest dopuszczalna jako metoda uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W lutym 2012 roku Komisja Europejska wydała decyzję o niewłączeniu stosowania miedzi jako biocydu w Europie. Decyzja ta spowodowana była niedostarczeniem przez przemysł wymaganych informacji dotyczących miedzi.1

Dezynfekcja wody pod okiem PZH

Wg wydanej na początku 2019 roku opinii Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczącej potencjalnej szkodliwości dla zdrowia ludzi stosowanych w sposób ciągły metod zwalczania bakterii Legionella, sporządzonej na życzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, w sekcji opisującej metody dezynfekcji ciągłej, wyraźnie stwierdzono, że jony miedzi i srebra mogą przyczynić się do nasilenia korozji instalacji i wynikających stąd zmian jakości wody.2 Problem ten w szczególności dotyczy instalacji wodociągowych, w których materiałem konstrukcyjnym jest stal węglowa, także zabezpieczona powłoką cynkową. Na powierzchni zaobserwowano odkładanie się złogów miedzi i tworzące się w ich sąsiedztwie ogniska korozji wżerowej.

Temu niepożądanemu zjawisku sprzyjają liczne właściwości uzdatnianej wody – niska twardość, pH, temperatura, niska wartość stężenia rozpuszczonego węgla nieorganicznego, stężenie chlorków, a przede wszystkim stagnacja (brak rozbioru) wody w układzie wodnym.

Kolejnym problemem jest bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi – wg PZH znane są przypadki, w których wartości stężeń miedzi wielokrotnie przekraczały dopuszczalną wartość parametryczną dla wody przeznaczonej do spożycia, stwarzając ryzyko wystąpienia u konsumentów takich dolegliwości jak biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha. Problematyczne są także występujące zbyt wysokie stężenia srebra, przekraczające wartości zalecane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W przypadku długotrwałego narażenia taka sytuacja powoduje argyrię (srebrzycę). Podwyższone stężenia miedzi i srebra mają też wpływ na organoleptykę wody – metaliczny gorzki smak, zabarwienie i niebieskozielone przebarwienia ceramiki sanitarnej.

Zachowując uczciwość należy zaznaczyć, że uzdatnianie wody metodą dozowania dwutlenku chloru pozostawia produkty uboczne w postaci chloranów i chlorynów. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia WHO ustaliła nieszkodliwą i bezpieczną dla ludzi zawartość tych związków na 0,7mg / l. Wysokiej klasy generatory dwutlenku chloru wytwarzają i dozują ten związek pod ścisłą kontrolą, co wyklucza uzyskanie szkodliwych stężeń mogących powodować zagrożenie – dozowana ilość jest znacznie poniżej dopuszczalnego maksymalnego progu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej skuteczności dezynfekcyjnej. Nadal jest to znacznie bezpieczniejsze, niż odkładanie się w organizmie ludzkim metali ciężkich.3

Bibliografia i źródła:

  1. DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lutego 2012 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA ani IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych »
  2. Opinia Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotycząca potencjalnej szkodliwości dla zdrowia ludzi stosowanych w sposób ciągły metod zwalczania bakterii Legionella, sporządzona na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego »
  3. Metody dezynfekcji stosowane do usuwania zanieczyszczenia pałeczkami Legionella z instalacji wodociągowych w zakładach opieki zdrowotnej – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie »

Generatory dwutlenku chloru

Jedną z najskuteczniejszych opcji dla instalacji w instytucjach jest zainstalowanie generatora dwutlenku chloru zapewniającego bezpieczeństwo instalacji poprzez nieprzerwaną dezynfekcję systemu.

Generatory dwutlenku chloru CDLb zainstalowane przez ProWater obecnie działają w 55 hotelach, 40 szpitalach oraz 30 innych placówkach. We wszystkich miejscach okazało się to skutecznym rozwiązaniem, całkowicie eliminując problem Legionelli. Unikatowe zastosowanie w generatorze naczyń miarowych niemal całkowicie wyklucza możliwość dozowania nieodpowiednio przygotowanego roztworu do układu wodnego.

ponad 55 hoteli

55 hoteli

ponad 40 szpitali

27 szpitali

ponad 30 szkół i innych

26 szkół i innych placówek

Urządzenie to wytwarza ClO2 (dwutlenek chloru) w reaktorze o specjalnej konstrukcji. Proces ten jest cały czas monitorowany i poddawany rygorystycznej, zautomatyzowanej kontroli. Następnie tak przygotowany bezpieczny roztwór jest precyzyjnie dozowany do instalacji wodnej, proporcjonalnie do zużycia wody. Dzięki temu, w instalacji wody pitnej oraz użytkowej utrzymywane jest stałe, bezpieczne dla ludzi stężenie dezynfekanta

Dezynfekcja z użyciem ClO2 umożliwia aktywne zabezpieczenie wody przed rozwojem życia mikrobiologicznego, bowiem dwutlenek chloru wykazuje dużą efektywność poprzez posiadaną właściwość długotrwałej stabilności w instalacji hydraulicznej. Na uwagę zasługuję także fakt, iż opisywany roztwór wodny dwutlenku chloru dozowany zgodnie z normami dla wody pitnej nie wywołuje podrażnień skóry i śluzówek charakterystycznych dla instalacji opartych o dozowanie podchlorynu sodu, zaś koszty jego wytwarzania są porównywalne z innymi metodami dezynfekcji.

Sprawdź pełną ofertę generatorów BelloZon CDLb »